آئین نامه ها، فرم ها و جداول مربوط به ارتقاء اعضای هیات علمی

   دانلود : شیوه نامه داخلی ارتقای اعضای- ویرایش 2 .pdf           حجم فایل 241 KB
   دانلود : فرایند_ارتقاء_مرتبه.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود : آئین نامه ارتقاء.pdf           حجم فایل 1291 KB
   دانلود : Shivename_AyeenErtegha9511.pdf           حجم فایل 944 KB
   دانلود : Jadavel_AyeenErtegha9511.doc           حجم فایل 690 KB
   دانلود : Ayeen_ErteghaElmi95.pdf           حجم فایل 3101 KB