مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ناپیوسته جدیدالورود

1 اصل یا گواهی موقت کاردانی

2 ریز نمرات مقطع کاردانی

3 تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان

4 مجوز ادامه تحصیل بدون قیدو شرط از محل کار

5 عکس 12 قطعه ( برادران مشمول ) 6 قطعه ( خواهران )

6 تصویر تمام صفحات شناسنامه برادران مشمول 3 سری خواهران 2 سری

7 تصویر کارت ملی

8 اصل دفترچه آماده به خدمت و تصویر آن(مدرکی دال بر مشخص نمودن وضعیت نظام وظیفه)ُ

9 اصل و تصویر پایان طرح