آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته
 
         فصل اول : نام نویسی
دانشجویان موظفند در مهلت هائی که توسط موسسه آموزش عالی ذیربط اعلام می شود برای ثبت نام و انتخاب واحد درسی مراجعه نمایند عدم مراجعه در نیمسال نخست انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .
دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند عدم مراجعه دانشجو بدون اطلاع و عذر موجه ، انصراف از تحصیل و دانشجو اخراج خواهد شد .
-       در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلایل آن را حداکثر یک ماه قبل از همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش جهت طرح در شورای آموزشی تحویل دهد .
-       دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته ، شاخه یا موسسه آموزش عالی را نخواهد داشت .
ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید حداکثر تا پایان نیم سال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام الزامی است .
 
  
فصل دوم : نظام آموزشی
آموزش در تمام کشور مبتنی بر نظام واحدی است میزان هر واحد درسی به شرح ذیل است : دروس نظری 17 ساعت ، عملی و آزمایشگاهی 34 ساعت ، کارگاهی و کارآموزی یا عملیات میدانی و کارآموزی در عرصه 51 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی طبق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود .
-       هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن امکانات یک دوره تابستانی است . مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی 17 هفته و دوره تابستانی 6 هفته می باشد .
 
 
 
فصل سوم : واحد های درسی و طول مدت تحصیل
تعداد واحدهای درسی لازم برای دوره های :
-       کاردانی 64 تا 68 واحد
-       کارشناسی پیوسته 130 واحد
-       کارشناسی ناپیوسته 65 واحد
-       هر دانشجوی دوره روزانه می تواند در هر نیمسال حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداقل 10 و حداکثر 18 واحد انتخاب کند .
در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند دانشجوی دوره شبانه دارای این شرایط حداکثر 20 واحد درسی را می تواند انتخاب کند .
-       تعداد واحد های انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است
-       اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد .
-       حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته روزانه 6 سال است و در دوره های شبانه به ترتیب 5/3 و 7 سال است . در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موافقیت بگذراند از دانشگاه مربوطه اخراج می شود .
 
 
   
فصل چهارم : حضور و غیاب
حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درسی الزامی است
وساعــت غیبت دانشجو در هــر درس نظــــری از4 و عملـی و
                                 17
آزمایشگاهی از 2       کارآموزی و کارآموزی در عــرصه 1
                      17                        10
 
مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کنند در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .
- غیبت غیر وجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن صفر در امتحان آن درس و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس خواهد بود .

فصل پنجم : حذف و اضافه
دانشجو می تواند در هز نیمسال تحصیلی تا دو هفته پس از شروع نیمسال ، حداکثر دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس دیگر اخذ یا جابجا نماید ، مشروط بر اینکه تعداد واحد های وی از حد مقرر تجاوز ننماید .
غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا هر دلیل دیگر مجاز نیست و جزء حداکثر غیبت مجاز محاسبه خواهد شد .
-       حذف و اضافه در ترم تابستانی امکان پذیر نیست
در صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 5 هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوطه حذف کند مشروط بر اینکه غیبت دانشجو در آن درس از 4 مجموع ساعات آن درس تجاوز نکند و ثانیاً تعداد
                     17
واحد های باقیمانده کمتر از 12 واحد نشود .  
 
فصل ششم : ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در واحد های کارآموزی و کارآموزی در عرصه با توجه به موارد زیر انجام می شود .
رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای و حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران و مراجعین و کارکنان واحد مربوطه
-       حضور مرتب و تمام وقت
دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از واحد های کارآموزی و کارآموزی در عرصه
-       شرکت در امتحان پایانی واحد ها و کسب نمره لازم
حداقل نمره قبولی در هر درس نظر و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی و کارآموزی در عرصه 12 می باشد .
-       نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است .
-       مشروطی :
میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیل نباید کمتر از 12 باشد در غیر اینصورت نامنویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .
دانشجویی که به صورت مشروط نامنویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در دوره روزانه و بیش از 12 واحد درسی در دوره شبانه را ندارد
 

 در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در 3 نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای از تحصیل باشد از ادامه تحصیل محروم می شود .
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره های کارآموزی بالینی و کارورزی با توجه به موارد زیر انجام می شود .
رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای ، حفظ شئون دانشجویی و حسن روابط با بیماران ، مراجعین و کارکنان بخش
حضور مرتب و تمام وقت در بخش ، کلاسهای مربوط و انجام کشیکهای محوله بر اساس برنامه تنظیمی بخش
دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمکله تهیه و تکمیل پرونده بیماران
-       افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از دوره های کارآموزی بالینی و کارورزی
-       شرکت در امتحان پایان بخش و کسب نمره لازم
 
 
فصل هفتم : مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل :
دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردئانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند دانشجویان دوره شبانه در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر دو نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته حداکثر برای 3 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کنند .
مدت مرخصی تحصیلی حزء حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود .
تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد .
-       دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف از تحصیل خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید . این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حداکثر یک ماه قبل از پایان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس بگیرد پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادری می شود و حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد .
-        

فصل هشتم : انتقال و جابجایی
-       انتقال دانشجو با توافق دانشگاههایی مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :
ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .
واحد های باقی مانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف کل واحد های دوره باشد .
-       میانگین کل دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد .
دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتباً با ذکر مورد حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید
-       انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع فقط یک با مجاز می باشد .
 
 
  
فصل نهم : دانشجوی میهمان
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه ، مشروط به این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد .
هر دانشجو در هر رشته حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و یا کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال در دوره کارشناسی پیوسته می تواند در یک دانشگاه به طور تمام وقت به صورت میهمان تحصیل کند در هر حال واحدهایی که دانشجوبه صورت میهمان ، چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است نباید از 40 % کل واحد های دوره تجاوز کند .
-       حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد و واحد هایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند .
فصل دهم : فراغت از تحصیل
تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزی است که آخرین نمره دانشجو به آموزش دانشگاه تحویل داده می شود .