آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب چهل و سومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ89/5/ 18

 

فصل اول: كليات

ماده 1 : تعريف

دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته يكي از دوره هاي آموزشي در سطح آموزش عالي و بالاتر از دوره كارشناسي است و سرانجام به

دريافت مدرك كارشناسي ارشد ناپيوسته در يك رشته دانشگاهي مي انجامد.

: تبصره 1

در اين آئين نامه، به منظور اختصار، به همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي . (Ph.D) فعاليت دارند، دانشگاه گفته مي شود

: تبصره 2

در دانشگاههايي كه مجري دوره هاي كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي (Ph.D)مي باشند، شوراي تحصيلات تكميلي شوراي دانشكده / دانشگاه بر اساس آئين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه 24 مورخ 11/4/70 شورای عالي انقلاب فرهنگي تشكيل خواهد شد.

هدف:

: ماده 2

هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است ، كه با فراگيري آموزشهاي لازم و آشنايي با روش هاي پژوهش علمي ، مهارت لازم را براي آموزش و پژوهش و خدمات مربوط پيدا كنند.

فصل دوم : شرايط ورود

: ماده 3

شرايط ورود به دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته عبارت است از:

3-1 : داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي

3-2 : داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا از يكي از دانشگاههاي داخل يا خارج كشور كه حسب مورد به تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.

 3-3 : برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با رشته تحصيلي

 3-4 : موفقيت در آزمون ورودي دوره

 3-5 : عدم اشتغال به تحصيل همزمان در همان دانشگاه و يا دانشگاههاي ديگر و ساير موسسات آموزشي و پژوهشي

 

 

 

: تبصره 1

تشخيص اينكه دارنده كدام دانشنامه در كدام رشته مي تواند تحصيل كند برعهده دبيرخانه آموزشي تخصصي مربوطه و تاييد

شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است.

: تبصره 2

شرايط پذيرش اتباع خارجي در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته تابع آيين نامه هاي مربوط مي باشد.

: تبصره 3

دارندگان مدرك معادل ، گواهي اتمام دوره و يا ميانگين كل كمتراز 12 در مقطع كارشناسي ، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي علوم پزشكي نمي باشند.

فصل سوم

نظام آموزشي

: ماده 4

آموزش در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است.

درنظام واحدي ، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس ، به همان درس محدود است.

هر واحد درسي ، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت ، عملي يا آزمايشگاهي 34ساعت ، كارگاهي و كارآموزي 51 ساعت، كارورزي 68 ساعت ، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني ، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود. در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن ، توسط استادمربوط تعيين مي شود.

: ماده 5

هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است . مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته ، با رعايت مفاد ماده   4 اين آئين نامه است.

: تبصره 1

طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.

: تبصره 2

در موارد استثنا يي و ضروري ، شامل وقوع حوادث طبيعي ، عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته و مواردي از اين قبيل ، به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه ، مي توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاه تر از 17هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسها را اخذ كرده اند تدريس نمود، مشروط بر اينكه مجموعع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 4 اين آئين نامه كمتر نشود.

: ماده 6

تمام دانشگاههاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.

تبصره :

كليه دانشگاههاي علوم پزشكي اعم از داراي هيات مميزه و فاقد هيات مميزه و سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، مجاز در هر برنامه آموزشي كه داراي (Noncore) خواهند بود نسبت به ارائه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس اختياري مجوز مي باشند اقدام و اين دروس را به صورت اختياري به دانشجويان ارائه نمايند.

سقف ارائه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس اختياري (Noncore) در دانشگاههاي داراي هيات مميزه 20 % كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد و در دانشگاه هاي فاقد هيات مميزه به شرط داشتن سه دوره فارغ التحصيل در رشته مربوطه ، 10 % كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي مي باشد.

ماده 7

تعداد كل واحدهاي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، با احتساب واحد پايان نامه بر حسب رشته، حداقل 28 و حداكثر  32 واحد است.

: تبصره 1

چنانچه به تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه گذراندن درس هاي كمبود يا جبراني ، براي دانشجو، ضروري تشخيص داده شود، وي مكلف است ، آن درسها را بر اساس برنامه آموزشي مصوب دوره ، اضافه بر واحدهاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته و مطابق اين آيين نامه بگذراند.

: تبصره 2

حداكثر تعداد واحدهاي درس هاي كمبود يا جبراني 24 واحد است.

: تبصره 3

در انتخاب درسها ، اولويت با درسهاي كمبود يا جبراني است ، ترتيب ارائه دروس با رعايت پيش نيازها ، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره ، روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد درسي و طرح مطالب جديد در يك درس در چارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي ، با نظر گروه آموزشي مربوط، بر عهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده /دانشگاه ذيربط است.

: تبصره 4

به ازاي گذراندن هر 12 واحد درسي از درس هاي كمبود يا جبراني، يك نيمسال تحصيلي، به طول مدت تحصيل دانشجو، افزوده مي شود.

: ماده 8

تعداد واحد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد براي همه رشته ها مطابق برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي بين      4 - 10درسي است.

: ماده 9

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين 8 تا 14 واحد درسي از مجموع دروس دوره را انتخاب و ثبت نام كند ، مگر آنكه كمتر از 8 واحد درسي باقي داشته باشد . در موارد استثنايي با پيشنهاد گروه آموزشي ذيربط و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه/دانشكده اين تعداد مي تواند حداكثر به 16 واحد افزايش يابد.

: تبصره 1

در آخرين نيمسال تحصيلي نام نويسي دانشجو با كمتر از 8 واحد درسي بلامانع است.

: تبصره 2

در صورت ارائه دوره تابستاني دانشجو مجاز به اخذ حداكثر 4 واحد درسي در آن دوره مي باشد.

 

فصل چهارم

حضور و غياب

: ماده 10

حضو ر دانشج و د ر تما م جلسات مربوط ب ه ه ر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشج و د ر هر درس نظري از 4  ، عملی و آزمایشگاهی از 2 و کارگاهی ، کارآموزی و کارورزی از 1 مجموع ساعات آن درس نبايد تجاور

     17               17                             10

كند ، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود .

: تبصره 1

غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 10 در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و ارائه گزارش استاد مربوط با تاييدشوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موجه شناخته شود.

: تبصره 2

در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس، بيش از ميزان تعيين شده در ماده 10 باشد ولي غيبت او به تشخيص دانشكده و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موجه تشخيص داده شود آن درس حذف مي شود. در اين صورت رعايت حداقل 8واحد در هر نيمسال الزامي نيست، و نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود..

: ماده 11

غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي شود. در اين صورت رعايت حداقل 8 واحد در هر نيمسال الزامي نيست، ولي نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان برعهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده/دانشگاه است.

فصل پنجم

ارزشيابي

: ماده 12

حداقل نمره قبولي در هر درس اختصاصي اجباري و اختصاصي اختياري 14 از 20 و براي دروس كمبود يا جبراني 12 از 20است. چنانچه نمره دانشجو كمتر از اين مقدار باشد بايد آن درس را تكرار نمايد.

: تبصره 1

اگر دانشجويي د ر يك درس اختصاصي اختياري مردو د شود ، د ر صورت تايي د گرو ه آموزشي مي توان د ا ز جدو ل دروس اختصاصي اختياري در برنامه آموزشي شوراي عالي برنامه ريزي درس ديگري را انتخاب كند. در اين صورت نمرات كليه دروس اعم از قبولي و مردودي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي شود.

: تبصره 2

در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليتهايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط انجام آن در طول يك نيمسال تحصيلي ممكن نباشد، نمره دانشجو در آن درس ناتمام اعلام مي شود. در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين درس ، حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد، توسط استاد مربوطه به نمـــــره قطعي تبديل و در كارنامه وي ثبت شود. در غير اينصورت با اعلام دانشكده درس توسط دانشگاه حذف خواهد شد.بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است..

: ماده 13

ميانگين نمرات دروس دانشجو در هر نيمسال تحصيلي، نبايد از 14 كمتر باشد در غير اينصورت دانشگاه به دانشجو اخطارخواهد داد ولي دانشجو محدوديتي از لحاظ انتخاب واحد نداشته و در نيمسال بعدي، در محدوده حدنصاب واحدها مي توانداخذ واحد نمايد.

: تبصره 1

اگرميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمتر از 14 باشد، آن دانشجو از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته محروم مي شود.

: تبصره 2

نيمسال هايي كه تعداد واحدهاي اخذ شده كمتر از حد نصاب ( 8 واحد) باشد در صورت كسب ميانگين كمتر از 14 جزو نيمسالهاي مشمول اخطار محاسبه خواهدشد.

: تبصره 3

نمره دروس كمبود يا جبراني در كارنامه دانشجو، جداگانه ثبت مي شود و در احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي شود.

فصل ششم

طول دوره ، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

: ماده 14

طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در دوره و همچنين پايان نامه را بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند . حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 3 سال است.چنانچه دانشجو در اين مدت نتواند دروس دوره را با موفقيت بگذراند و پايان نامه خود را تكميل و از آن دفاع نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود.

تبصره :

شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي تواند ، در موارد استثنايي به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده حداكثر يك نيمسال تحصيلي به مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه نمايد.

: ماده 15

دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ثبت نام و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نمايد.عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي براي يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است ودانشجو از ادامه تحصيل محروم مي گردد. در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند. بايد دلايل آن را حداكثر يكماه قبل از پايان همان نيمسال به صورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد. در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود.

: ماده 16

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مي تواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي، از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

: تبصره 1

اخذ مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست در موارد استثنايي، با پيشنهاد دانشكده تصميم گيري برعهده شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي باشد.

: تبصره 2

مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

: تبصره 3

تقاضاي مرخصي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد و اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ نمايد. موافقت دانشگاه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد عواقب احتمالي ناشي از مرخصي تحصيلي به عهده دانشجو است.

: تبصره 4

حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد. محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در حداكثر سنوات مجاز تحصيلي دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

: تبصره 5

دانشجويان خانم شاغل به تحصيل در كليه رشته هاي علوم پزشكي ، در صورت بارداري مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي تحصيلي به دليل زايمان بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.

: تبصره 6

دانشجوياني كه گواهي پزشكي موجه آنها به تاييد شوراي پزشكي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه رسيده باشد ، مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.

: ماده 17

دانشجوياني ك ه تمايل ب ه انصراف ا ز تحصيل داشت ه باشد باي د درخواست انصراف خو د ر ا كتبا ب ه ادار ه آموزش دانشگا ه يا دانشكده تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك نوبت حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تحصيلي تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد و آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.

تبصره :

دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد سوابق تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

: ماده 18

دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه از تحصيل محروم و يا از ادامه تحصيل منصرف مي شوند ، چنانچه با دانشگاه محل تحصيل خو د تسويه حسا ب كنند ، مي توانند مجددا د ر آزمو ن ورود ي دور ه هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته شركت  نمايند(دانشجوي محروم از تحصيل نمي تواند در آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته قبلي خود شركت نمايد) در صورت قبولي در آزمون ، واحدهاي درسي قبلي آنها،در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته پس از ارزيابي و تطبيق با برنامه مصوب پذيرفته مي شود. ارزيابي دروس و تطبيق واحدها توسط گروه آموزشي مربوط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود و به ازاي هر  8-10 واحد پذيرفته شده يك نيمسال از حداكثر مدت مجاز انجام تحصيل دانشجو كاسته مي شود.

پذيرش واحدهاي درس قبلي اين دانشجويان منوط به احراز 4 شرط زير است:

-1 واحد آموزشي قبلي داراي مجوز از شوراي گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد.

-2 پذيرش دانشجو از طريق آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته باشد.

-3 برنامه هاي درسي اجرا شده ، مصوب شوراي عالي برنامه ريزي يكي از دو وزارتخانه ذكر شده در بند 1 باشد.