آیین نامه آموزشی دوره پزشکی عمومی
 
              فصل دوم : نظام آموزشی
-       آموزش دوره دکترای عمومی پزشکی مبنی بر نظام واحدی است
-       هر واحد درسی ، مقدار یا میزان درس است که مفاد آن به ترتیب :
-       دروس نظر 17 ساعت ، عملی ( یا آزمایشگاهی ) 34 ساعت ، کارآموزی 51 ساعت و کارورزی 68 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی طبق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی تدریس شود .
-       برنامه دوره دکتری عمومی پزشکی شامل مراحلی به شرح زیر است
-       مرحله اول : دروس عمومی و علوم پایه
-       مرحله دوم : نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژی
-       مرحله سوم : کارآموزی بالینی
-       مرحله چهارم : کارورزی
در پایان مرحله اول امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در امتحام جامع علوم پایه شرط ورود به دوره بعدی می باشد .
 

- شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه قبولی در کلیه درسهای مرحله اول و کسب نمره میانگین 12 از این مرحله است با این حال در شرایطی که دانشجو یک درس عمومی باقیمانده داشته باشد می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی درس باقی مانده را در دوره بعد بگذراند و نمره این درس در میانگین مرحله دوم محاسبه خواهد شد .
چنانچه نمرات تعدادی از دروسی که دانشجو گذرانده در امتحان آنان شرکت کرده است در زمان معرفی به آزمون جامع علوم پایه نمره آن اعلام نشده باشد دانشجو به صورت مشروط در آزمون علوم پایه شرکت می نماید و چنانچه بعد از اعلام نمره دانشجو در درس مردود شده باشد یا میانگین کل نمرات وی به 12 نرسیده باشد نتیجه آزمون وی کان لم یکن تلقی می گردد و آزمون مذکور جزء تعداد دفعات شرکت در آزمون مذکور محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس مردودی و همچنین کسب میانگین لازم اجازه شرکت در آزمون بعدی را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت .
شرکت در آزمون جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است چنانچه دانشجو در امتحان مذبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم می شود .

 
دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می شود می تواند به رشته دیگری در مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهد .
قبولی در کلیه درسهای مرحله دوم و کسب میانگین کل 12 از این مرحله ، شرط ورود به مرحله سوم است .
کار آموزی بالینی شامل آموزش مراقبتهای بهداشتی ، درمانی سرپایی در درمانگاههای بیمارستانها و مراکز در عرصه خدمات بهداشتی درمانی کشور . آموزش بر بالین بیماران بستری و درسهای نظری است .
-       در پایان مرحله سوم آزمون جامع پیش کارورزی برگزار می شود و قبولی در این آزمون شرط ورود به دوره کارورزی است .
شرط شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی ، قبولی در کلیه درسها و بخشهای مرحله کارآموزی بالینی ، کسب میانگین 14 از

-       مرحله سوم و ثبت موضوع پایان نامه می باشد .
-       چنانچه نمرات تعدادی از دروس و بخشهایی که دانشجو گذرانده و
درامتحانات آنها شرکت کرده است درزمان معرفی به آزمون جامع پیش کارورزی اعلام نشده باشد . دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می نماید . در صورتی که بعد از اعلام نمره   دانشجو در آن درس یا بخش مردود شده باشد یا علی رغم قبولی میانگین کل مرحله سوم به 14 نرسیده باشد . نتیجه آزمون وی کان لم یکن می باشد و آزمون مذکور جزء تعداد دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس یا بخش مردودی و همچنین کسب میانگین لازم اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی حتی به صورت مشروط را نخواهد داشت .
-       دانشجویانی که به علت مردود شدن در امتحان جامع پیش کاروری
از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می شوند ، می توانند به یکی از مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهند .
-       طول دوره کارورزی 18 ماه می باشد و گذراندن 17 ماه
کارورزی طبق برنامه مصوب برای کارورزان الزامی است .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل سوم : واحد های درسی و طول مدت تحصیل
-       دانشجو در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم دوره
دکتری عمومی پزشکی باید حداقل 12 واحد و حداکثر تا 20 واحد درسی را انتخاب کند
-       در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل اول و دوم ،
دانشجو از رعایت شرط حداقل 12 واحد معاف است
-       حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی 10 سال
است که پنج سال اول به طی مراحل اول و دوم آموزش پزشکی و پنج سال باقیمانده به طی مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد .
-       دانشجویی که نتواند در طی چهار سال اول دوره آموزش
پزشکی از امتحان جامع علوم پایه نمره قبولی کسب کند و یا در مدت 5 سال اول مراحل اول و دوم را به پایان رساند از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می شود و در صورت میانگین نمرات حداقل 10 می تواند به یکی از رشته های کاردانی و کارشناسی تغییر رشته دهد .
-       دوره تحصیلی : دانشجویی که نتواند در مدت سه سال از شروع
دوره بالینی به دوره کارورزی راه یابد یا در مدت 5 سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی را به پایان برساند با تصویب شورای آموزش دانشگاه حداکثر 12 ماه دیگر قابل تمدید است مشروط بر اینکه مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد .
 

فصل چهارم : حضور و غیاب
حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس و دوره های کارآموزی و کارورزی الزامی است
ساعت غیبت دانشجو در هر درس نظری از4 ، عملی و آزمایشگاهی از 2  
                       17            17
کارآموزی و کارورزی از 1 مجموع ساعات آن
                 10          
بخش نباید تجاوز نماید در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس یا بخش صفر محسوب می شود فقط در صورت موجه بودن غیبت دانشجو آن درس حذف می گردد
- غیبت غیر موجه در امتحان هر درس یا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس یا بخش و غیبت موجه در امتحان هر درس یا بخش باعث حذف آن درس یا بخش می گردد . تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل پنجم : حذف و اضافه
دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از مرحله اول و دوم تا دو هفته پس از شروع نیمسال ، حداکثر دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس دیگر اخذ یا جابجا نماید ، مشروط بر اینکه تعداد واحد های وی از حد مقرر تجاوز ننماید .
غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا هر دلیل دیگر مجاز نیست و جزء حداکثر غیبت مجاز محاسبه خواهد شد .
-       حذف و اضافه در ترم تابستانی امکان پذیر نیست
در صورت اضطرار ، دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی می تواند تا 5 هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوطه حذف کند مشروط بر اینکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از
-        4 مجموع
            17
-       ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحد های باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود .
 
 
 
 
 
 

 
-        فصل ششم : ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
حداقل نمره قبولی در درسهای مرحله اول و دوم آموزش پزشکی 10 و حداقل میانگین کل هر یک از این مراحل 12 می باشد .
حداقل نمره قبولی در هر یک از درسهای نظری مرحله کارآموزی بالینی و بخشهای مربوط به مراحل سوم وچهارم آموزش پزشکی 12 است و حداقل میانگین کل هر یک از این مراحل 14 می باشد .
میانگین نمرات دانشجو در هیج نیمسال از مراحل اول و دوم آموزشی پزشکی نباید از 12 کمتر باشد ، در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود .
-       دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیم سال آخر هر یک از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد .
دانشجویی که در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی برای سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شود ، از ادامه تحصیل محروم می شود و چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانده است حداقل 10 باشد می تواند به رشته دیگری در مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته تغییر رشته دهد .
 
 
 
 
 

 
فصل هفتم : مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در طول مراحل اول و دوم آموزش پزشکی می تواند حداکثر دو نیمسال متوالی یا متناوب و در هر یک از مراحل سوم و چهارم حداکثر تا سقف 6 ماه متوالی با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید .
تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال برای هر یک از مراحل اول و دوم و حداقل دو هفته قبل از شروع هر بخش برای هر یک از مراحل سوم و چهارم توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد .
دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل دارد با ید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تحویل نماید در اینصورت دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس بگیرد پس از انقضاء این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر خواهد شد .
دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیل خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیلی خود عمل نماید .
 
 
 
 

 
فصل هشتم : انتقال و جابجایی
انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبدأ و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :
ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .
واحد های باقی مانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف کل واحد های دوره باشد .
-       میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد .
-       انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است
نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به تحصیل از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد .
-       جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یک بار بلامانع است .
سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو یکسال باشد و متقاضیان نباید بیش از 50% واحد های خود را گذرانده باشند .
دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزده الی پایان تیر ماه هر سال به آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید .
 

 
فصل نهم : دانشجوی میهمان
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه ، مشروط به این است که دانشجو حداقل دو نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد .
انتخاب واحد دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت بایستی با اطلاع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد .
-       تعداد واحد هایی که دانشجو به صورت مهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند نباید از 40 % کل واحد های دوره تجاوز نماید .
-       حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد ، واحد هایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند .
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
فصل دوازدهم : پایان نامه
-       دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی می بایست از شروع دوره کارآموزی تا قبل از امتحان جامع پیش کارورزی موضوع پایان نامه خود را انتخاب و ثبت نمایند
دانشجویان تا زمان ثبت موضوع پایان نامه مجاز به شرکت در امتحان پیش کارورزی نمی باشد .
کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین سال تحصیلی می باشند و چنانچه دانشجو در چارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب کند علیرغم اینکه کلیه واحدهای آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشد اخراج خواهد شد .
فصل سیزدهم : دانشجویی که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی و پایان نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی پزشکی شناخته می شود .