الف : مدارك لازم جهت دريافت دانشنامه و ريز نمرات و صدور مجوز مدارك تحصيلي

 

مقاطع كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ، پزشكي عمومي و دندانپزشكي

1- اصل مدرک طرح نیروی انسانی و كپي               

   (اتمام طرح نیروی انسانی یا معافیت از انجام طرح)

2- اصل تسویه حساب صندوق رفاه

3- اصل کارت معافيت يا پایان خدمت نظام وظيفه ( جهت آقايان ) و كپي

4- اصل  پروانه دائم (برای رشته های پروانه دار) و كپي

5- اصل دانشنامه مقطع تحصیلی قبلی دانشگاهی و مجوز صادره و كپي

6- اصل گواهی انجام کار در داخل کشور ، گواهي مذكور مي بايست داراي مشخصات ذيل باشد:

 - از سازمان دولتي يا بخش خصوصي معتبر صادر شده باشد .

 - داراي تاريخ و شماره در بالاي نامه و مهر و امضاء معتبر در پايان نامه باشد.

 - تاريخ شروع و پايان كار ( به روز ، ماه ، سال ) با ذكر نيمه وقت يا تمام وقت بودن اشتغال دانش آموخته قيد گردد .

 -  كارمندان رسمي دولت كه در زمان تحصيل تعهد خاص به سازمانها و ارگانها و ... دارند مي بايست نامه اي

مبني بر اتمام تعهدات و بلامانع بودن تحويل مدارك تحصيلي از محل استخدام ارائه نمايند.

 7- گواهي اتمام دوره دستياري تخصصي يا فوق تخصصي يا گواهي اشتغال به تحصيل دستياري با ذكر تاريخ دقيق شروع و خاتمه جهت دانش آموختگان رشته پزشكي عمومي ( مدت زمان هريك از مقاطع فوق براي تعهدات آموزش رايگان دوره پزشكي عمومي قابل محاسبه مي باشد )

8- گواهي اتمام ضريب k ( تعهدات دوره تخصصي) با ذكر تاريخ دقيق شروع و خاتمه .

9- چنانچه دانش آموخته مبادرت به دريافت گواهي نامه موقت تحصيلي نموده باشدبه هنگام دريافت مدرك تحصيلي، مي بايست اصل گواهي نامه موقت تحصيلي را مسترد نمايد.

10- يك سري كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي.

 11-عکس تمام رخ یک قطعه

12- 10000 ریال وجه نقد بابت تمبر

 

ب : مدارك لازم جهت دريافت دانشنامه و ريز نمرات و صدور مجوز مدارك تحصيلي مقطع تخصصي

 1 - اصل و كپي مجوز تحويل مدرك تحصيلي دوره پزشكي عمومي

2- اصل و كپي دانشنامه دوره پزشكي عمومي

3-اصل و كپي گواهي پايان خدمت مورد تعهد پزشكان متخصص و دندانپزشكان صادره از معاونت سلامت وزارت( ضريب كا )

4-اصل و كپي گواهي انجام كاري  كه به استناد آن تعهدات ضريب كا اتمام يافته است( گواهي صادره از دانشگاه محل گذراندن ضريب كا) .

5- اصل نامه تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان مربوط به دوره تخصصي .

6-اصل و كپي پروانه دائم پزشكي

7- اصل و كپي گواهي معافيت يا پايان طرح نيروي انساني

8-اصل و كپي كارت معافيت يا پايان خدمت نظام وظيفه ( جهت آقايان )

9- يك سري كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي جهت ورودي سالهاي 1384 به قبل .

10-عکس تمام رخ یک قطعه

11- 10000 ریال وجه نقد بابت تمبر

تذكر مهم:

- در صورتی که دانش آموخته اصل گواهی کار را نیاز داشته باشد تصویر آن را با رویت اصل می توان اخذ نمود.

 - همراه داشتن اصل شناسنامه به هنگام دريافت مدارك تحصيلي الزامي مي باشد. دانشنامه وريز نمرات و مدارك تحصيلي صرفا" به شخص دانش آموخته يا وكيل قانوني وي تحويل مي گردد.

نحوه تحويل دانشنامه دانش آموختگان به وابستگان، خويشاوندان و غيره:

دانش آموختگاني كه شخصاً امكان مراجعه به دانشگاه را ندارند به استناد نامه شماره 33740/11/15/ف مورخ 17/2/80 اداره كل دانشجويان و دانش آموختگان داخل، تحويل مدارك در صورت ارائه وكالت نامه رسمي توسط هر شخص ديگري ، اعم از خويشاوند يا غيره صورت مي گيرد ولي صرف بستگان درجه اول بودن (بدون داشتن وكالت نامه محضري) براي دريافت مدرك تحصيلي كافي نمي باشد.

دانش آموختگاني كه متقاضي لحاظ شدن مندرجات شناسنامه جديد در دانشنامه و ريز نمرات مي باشند:

به استناد بخشنامه شماره 1400/23/2/ف مورخ 1/7/81 اداره كل دانشجويان و دانش آموختگان داخل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي: دانش آموختگاني كه مبادرت به تغيير اطلاعات شناسنامه اي خود مي نمايند و متقاضي لحاظ شدن تغييرات حاصله در دانشنامه و ريز نمرات خود مي باشند از آنجا كه شناسنامه معتبرترين مدرك شناسايي براي افراد محسوب مي گردد مي توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه و نيز ارائه كپي برابر اصل آن كه به تائيد دادگستري رسيده است به دانشگاه مراجعه نمايند تا دانشنامه را با اطلاعات شناسنامه اي جديد صادر و اعطا نمايد. ضمناً در خصوص دانش آموختگاني كه مدرك خود را در سالهاي قبل دريافت نموده اند دانشگاه با رعايت موارد بالا و نيز با دريافت دانشنامه و ريز نمرات صادره قبلي از فرد اقدام به صدور و اعطاي مدارك تحصيلي با اطلاعات مندرج در شناسنامه جديد مي نمايد.

همچنين به استناد بخشنامه شماره 5819/ن مورخ 17/7/81 دفتر حقوقي و امور مجلس و بخشنامه شماره 12267/آ مورخ 9/6/82 معاون آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: در خصوص لحاظ نمودن مشخصات سجلي جديد دانش آموختگان در مدارك تحصيلي آنان، نظر به اينكه مشخصات سجلي جديد هويت دانش آموختگان مزبور را مشخص مي نمايد و با توجه به اينكه مدارك شناسايي افراد در خارج از كشور مشخصات مذكور در پاسپورت آنان مي باشد لذا چنانچه فرد اصل دانشنامه/ گواهينامه تحصيلي خود را دريافت نموده، دانشنامه/ گواهينامه صادره مسترد و دانشنامه و گواهينامه با مشخصات شناسنامه اي جديد براي او صادر و در پايين آن توضيح داده مي شود:

مشخصات شناسنامه اي ايشان قبلاً .... بوده كه از تاريخ ....... به شرح مندرج در اين دانشنامه / گواهينامه تغيير يافته است. همچنين موارد فوق در مورد ريز نمرات نيز اعمال گردد.

صدور مجوز براي دارندگان سهميه قبولي انتقالي خارج از كشور و بورسيه هاي خارج از كشور وزارت متبوع:

اينگونه دانش آموختگان جهت دريافت مجوز تحويل دانشنامه و ريزنمرات خود ملزم به مراجعه به مركز امور دانشجويي وزارت متبوع مي باشند.  دانش آموختگاني كه متقاضي دريافت مدارك تحصيلي جهت ادامه تحصيل مي باشند و فاقد گواهي پايان با معافيت از انجام طرح هستند ملزم به مراجعه به مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند.

تحويل مدارك و اصل ديپلم دبيرستاني به كليه دانش آموختگان  :

تحويل اصل ديپلم (همراه با كارنامه تحصيلي) دبيرستاني به كليه فارغ التحصيلان در صورت داشتن تائيديه ديپلم متوسطه يا پيش دانشگاهي در پرونده براساس نامه شماره 18418/ف مورخ 13/7/74 با توجه به نظريه دفتر حقوقي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي بلامانع مي باشد.

تسجيل مدارك تحصيلي جهت ترجمه: 

  دانش آموختگاني كه پس از صدور مجوز دريافت مدارك تحصيلي خود متقاضي ترجمه مدارك تحصيلي  مي باشند جهت تسجيل و ممهور شدن به مهر تاييد ترجمه لازم است با در دست داشتن اصل مدارك كماكان به مركز امور دانشجويي وزارت متبوع مراجعه نمايند.     
س: وثيقه گذاري براي متقاضيان بورسيه شخصي :
       

دانش آموختگاني كه قصد دارند قبل از انجام يا خريداري تعهدات مدرك خود را آزاد كنند بايد به مركز امور دانشجويي مراجعه نمايند.