شرایط انتقال و میهمان به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

1 درخواستهای تغییر رشته توأم با انتقال ، انتقال دائم ورودی و انتقال دائم خروجی فقط در مرداد ماه هر سال بررسی می گردد .

2 به دانشجویان انتقالی و میهمان به این دانشگاه خوابگاه تعلق نمی گیرد .

3 شرط پذیرش دانشجوی انتقالی به این دانشگاه داشتن معدل بالای 15 پانزده و کسب نمره حد نصاب قبولی این دانشگاه در کنکور سراسری میباشد

4 از دانشجویان میهمان شهریه مصوب هیات امناء دریافت می گردد .