معاونت آموزشی

 

امور عمومی

 

امور مالی

 

دانشکده ها

دانشکده پزشکی

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده دندان پزشکی

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده بهداشت

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

واحد دانش پژوهی

واحد پژوهش در آموزش

واحد ارزشیابی

واحد برنامه ریزی آموزشی

واحد توانمندسازی اساتید

واحد استعدادهای درخشان

واحد آنالیز آزمون

امور عمومی

مرکز مهارتهای بالینی

 

واحد آمار و فناوری اطلاعات

 

مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیر سیستم سما و مسئول آمار

کارشناس نقل و انتقالات و دروس عمومی

کارشناس امور آموزشی دانشکده دندانپزشکی

کارشناس امور آموزشی دانشکده پزشکی و دستیاری

کارشناس امور آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناس امور آموزشی دانشکده پیراپزشکی

کارشناس نظام وظیفه و امور آموزشی دانشکده بهداشت

مسئول بایگانی دانشجویی

 

آموزش مداوم

 

مرکز امور اعضای هیات علمی

 

کارگزینی

کارگزینی اعضای هیات علمی

کارگزینی کارکنان