رئیس مرکز امور هیئت علمی

نام و نام خانوادگي : سجاد خرم روز

مدرك تحصيلي: دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

مرتبه علمي: دانشیار

سمت : رئیس مرکز امور هیات علمی 
شرح وظایف:
1 - سياست گذاري و برنامه‌ريزي در حوزه اعضاي هيات علمي
2.- هماهنگي مديريت فرايند جذب و نگهداري اعضاي هيات علمي
3.- همکاری در فرايند جذب اساتيد مدعو متناسب با نيازهاي آموزشي در هر ترم تحصيلي
4.- همکاری و نظارت بر انجام امور اداري مربوط به هيات علمي
5.- هماهنگي در بررسي شرايط ارتقاء اعضاي هيات علمي با توجه به ارزيابي هاي صورت گرفته
7.- مديريت ارائه خدمات رفاهي به اعضاي هيات علمي
8.- هماهنگي و نظارت بر بررسي و تائيد پيشنهادهاي رسيده در خصوص اعطاء فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي
9- مشارکت در فرآيند تعييين و پيشنهاد واحد معادل اعضاي هيات علمي به مراجع ذيربط
10- مديريت فرآيند طراحي، مديريت و بروز رساني بانک اطلاعات و سامانه اعضاء هيات علمي
11 -مشارکت در فرآيند تکميل پرونده پرسنلي هيات علمي
12- انجام امور مربوط به دبيرخانه هيات مميزه
13- هماهنگی و اقدام در زمینه موارد مربوط به صندوق تعاون رفاه اعضاء هیات علمی
14.- مديريت فرآيند تبادل اساتيد با ساير دانشگاهها
 کار شناس مرکز : آقای عبدالمحمد تقویان
 آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - ساختمان معاونت آموزشی - طبقه دوم