هدف :

جلسات شورای آموزشی دانشگاه با هدف برنامه ریزی و هماهنگی اجرائی در امور آموزشی دانشگاه که بر طبق قوانین و آئین نامه ها به دانشگاه محول شده و همچنین کارشناسی موضوعاتی که لازم است در شورای دانشگاه مطرح شود تشکیل می شود.

اعضای شورا:  اعضای شورای آموزشی دانشگاه بر اساس ماده 19آئین نامه مدیریت دانشگاه متشکل از افراد زیر میباشد:

- ریاست این شورا بعهده معاون آموزشی دانشگاه میباشد.

- مدیر امور آموزشی دانشگاه(دبیر شورا)

- معاونین آموزشی دانشکده ها (دانشکده پزشکی ، معاونین آموزش بالینی و پایه )

- دو نفر از اعضای هیات علمی با تائید شورای دانشگاه

- دبیر ستاد شاهد

-مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 
شرح وظایف شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
1- همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه وتصمیمات هیئت رئیسه
2- ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دانشگاه از جمله:
  • برنامه های آموزشی
  • نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات
  • آئین نامه های آموزشی
  • طرحهای مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت ومیان مدت
  • ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید
3- بررسی واظهارنظر در باره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع میدهد
4- بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه وبررسی کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی وارائه آن به شورای دانشگاه
5- بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها ودوره های جدید دانشگاه
6- بررسی متون جزوه ها وکتبهای ارائه شده از طرف اعضای هیئت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب وارائه نتیجه به شورای دانشگاه
7- بررسی وتائید دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروههای آموزشی وتائید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی
8- بررسی وتائید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشگاه که باید پس از تائید گروه آموزشی ذیربط از طریق رئیس هر دانشکده به شورای آموزشی ارجاع شود.