مسئول کارگزینی امور هیات علمی: آقای عابد اقدامی


شرح وظایف:

۱- جذب و تامین کادر هیات علمی مورد نیاز گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی در چار چوب مجوزهای ابلاغی و ضوابط و دستئر العمل های مورد عمل به دو صورت: الف-نیروهای مشمول تعهدات قانونی ب- استخدام

۲-تهیه و صدور کلیه احکام حقوقی اعضای هیات علمی شامل : افزایش حقوق و مزایا در ابتدای هر سال بر اساس مصوبات و ضرایب مصوب – ترفیع پایه – ارتقا ء مرتبه – احتساب سوابق خدمت اموزشی - ماموریت آموزشی – مامور به خدمت – انتقال - مرخصی بدون حقوق – فرصت مطالعاتی - بازنشستگی و...

۳-انجام امور مربوط به مسیر پیشرفت شغلی : انجام مراحل مربوط به مامریت آموزشی و یا بورس تحصیلی در داخل یا خارج از کشور به منظور اخذ دانشنامه های تکمیلی –تخصصی-فلوشیپ و تخصصی و فرصت مطالعاتی

۴- اجرای قوانین و مقرراتن ابلاغی شامل : ابلاغ و ارسال دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات ذیربط ابلاغی از وزارت متبوع ،هیات امنا، شورای دانشگاه ، و هیات ممیزه دانشگاه به دانشکده ها و واحدهای ذیربط و اقدام و نظارت کامل بر اجرایی شدن آنها

۵-تفویض اختیار برخی از امور مربوط به کارگزینی دانشکده های تابعه شامل : تهیه و صدور قراردادهای فولتایم - انجام امور مرخصی استحقاقی و استعلاجی ، تکمیل و ارسال فرم های درخواست ترفیع پایه و ....

۶-انجام امور جاری رفاهی و متفرقه حسب درخواست اعضای هیات علمی شامل : صدور معرفی نامه به بانک ها ،،سازمانها در امور دولتی انجام امور انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی ، تهیه گواهی های انجام خدمت تعهدات قانونی جهت اخذ دانش نامه های تخصصی و فوق تخصصی - ضبط و نگهداری کلیه رونوشتهای مکاتبات اداری – دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارتی و...