کارگزینی امور کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

  • صدیقه خلقی فرد
  شرح وظایف:
  • صدور احکام کارگزینی
  • مطالعه وبررسی قوانین وبخشنامه های مربوطه
  • کنترل آمار ماهانه کارکنان وحضور وغیاب آنان
  • برنامه ریزی و تمشیت امور مختلف کارگزینی
  • حضور در جلسات کارگزینی واجرای دستورالعملها
  • انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان
  • گواهی انجام کار کلیه واحدهای آموزشی به امور مالی
  • انجام کلیه مکاتبات اداری

 

نکات مهم در خصوص روند مرخصی ها

الف) انواع مرخصی :

» استحقاقی: 30 روز در هر سال

» بدون حقوق:  حداکثر سه سال در طول خدمت با موافقت دستگاه ذی ربط ( برای ادامه کارمندان زن  که همسر آنها در مأموریت بسر می برند ، حداکثر به مدت 6 سال )

» استعلاجی:  حداکثر 4 ماه در سال ( بیماریهای صعب العلاج بدون محدودیت زمانی و مشمولین  قانون تأمین اجتماعی تابع همان مقررات می باشند . )

ب) ساعات کار موظف کارمندان دولت : 44 ساعت در هفته

 » هر کارمند درسال 30 روز مرخصی روزانه می تواند استفاده نماید.

 » مجموع مرخصی های ساعتی هر کارمند در سال نباید بیش از 12 روز باشد.

 » درصورتی که کارمندی بیش از 4 ماه از مرخصی استعلاجی استفاده کند باید مرخصی به تأیید کمیسیون پزشکی برسد.

 » کارکنان می بایست قبل از استفاده از مرخصی آن را به تأیید مسئول واحد رسانده و بعد به کارگزینی تحویل دهند.

 » در صورتی که کارکنان از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند باید حد اقل ظرف مدت 4 ساعت تلفنی به واحد مربوطه اطلاع دهند.