مسئول امور مالی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:  آقای علی اکبر طباطبایی

 شرح وظایف امور مالی حوزه معاونت آموزشی:

 • اجرای امور مالی حوزه معاونت آموزشی با توجه به مقررات وقوانین مربوط به وصول اعتبارات 
 • نگهداری وتنظیم دفاتر اعتباری وتعهدات ودیون حوزه معاونت آموزشی
 • نگهداری وتنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی حوزه معاونت آموزشی 
 • نحوه مصرف اعتبارات براساس مقررات وضوابط مالی مربوطه
 • تهیه وتنظیم گزارشهای مالی حوزه معاونت آموزشی در هر دوره ومقامات ذیصلاح
 • حفظ وحراست از اموال منقول وغیر منقول حوزه معاونت آموزشی
 • تنظیم اسناد مالی ونگهداری حسابها وتنظیم گزارشهای مالی 
 • تامین اعتبار قراردادها ودرخواستهای خرید براساس تخصیص های حوزه
 • اعمال نظارت بر هزینه ها براساس قانون آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه مصوب هیئت امناء
 • پیگیری درخواستهای تخصیص حوزه ودرخواست تنخواه گردان از مدیریت امور مالی ونامه های مرتبط
 • تقسیم وظایف ونظارت وهماهنگی در بین کارکنان امور مالی حوزه 
 • بررسی اسناد وصدور چک در وجه ذینفعان با امضاء مشترک مدیر امور عمومی ومعاون آموزشی دانشگاه
 • تهیه وتنظیم لیست های حقوقی ، اضافه کار، فوق العاده وسایر دریافت های کارکنان  
 • تنظیم سند حقوقی ماهیانه وارسال کسورات به حسابهای مربوطه 
 

کارشناسان واحد
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
محمد مرادپور حسابدار 33346074
فهیمه صادقی
حسابدار 33346074
رهام محمدی حسابدار 33346074
اسد سلیمانی امین اموال 33346074