• لطفا جهت دانلود روی نام دستورالعمل مورد نظر کلیک کنید
   دانلود : اعتباربخشي مراکز مطالعات و توسعه آموزش .pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود : آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي.pdf           حجم فایل 290 KB
   دانلود : آئين نامه جشنواره شهید مطهري.pdf           حجم فایل 114 KB
   دانلود : دوره پودماني مديريت بهداشت عمومي.pdf           حجم فایل 193 KB
   دانلود : معادل سازی و محاسبه امتیازات دانش پژوهی .pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : نقشۀ راه قطب هاي آموزشی و تحقیقاتی .pdf           حجم فایل 353 KB
   دانلود : تشكيل هيأت جذب .pdf           حجم فایل 399 KB
   دانلود : توافق نامه همکاری در راستای برنامه پنجم توسعه .pdf           حجم فایل 353 KB
   دانلود : شیوه نامۀ قطبهاي علوم پزشکی.pdf           حجم فایل 193 KB
   دانلود : مدل پيشنهادي رتبه بندي آموزشي دانشگاهها.pdf           حجم فایل 748 KB
   دانلود : وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : برنامه پودمانی مدیریت بهداشت .pdf           حجم فایل 526 KB
   دانلود : دستورالعمل ترفیه سالانه و تعیین رکود علمی.pdf           حجم فایل 2128 KB
   دانلود : تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها.pdf           حجم فایل 399 KB