مسئول دانش آموختگان: آقای محسن سجادپور

تلفن تماس:  33235145-074 و  33235149-074