کارکنان و وظایف  

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن تماس

آ قای محسن سجاد پور

 معاون مدیر امور آموزشی و   مسئول دانش آموختگان

3235145 -074

33235149 -074

خانم لیلا مهدوی

مدیر سیستم سما و مسئول  آمار

آقای اردشیر یزدانفر

کارشناس نظام وظیفه و امور آموزشی دانشکده بهداشت

خانم سکینه ماندنی زاده

کارشناس امور آموزشی دانشکده پیراپزشکی

خانم زهرا جریده

کارشناس امور آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم تهمینه بختیاری

کارشناس امور آموزشی دانشکده پزشکی و  دستیاری

خانم رقیه رمضانی

کارشناس امور آموزشی دانشکده دندانپزشکی و تحصیلات تکمیلی

خانم مدینه صالحی

کارشناس نقل و انتقالات و  دروس عمومی

آقای عبداله شاهین فر

مسئول دبیر خانه

آقای محمد علی عباسی

متصدی امور دفتری

خانم شیرین فروزان زاد

مسئول بایگانی دانشجویی

خانم سکینه دارفرین

ماشین نویس

خانم فرزانه رحمانی

منشی مدیر

33233707 -074