مسئول کارگزینی امور کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

  • آقای عابد اقدامی
  شرح وظایف:
  • صدور احکام کارگزینی وتنظیم صورتجلسه
  • مطالعه وبررسی قوانین وبخشنامه های مربوطه
  • کنترل آمار ماهانه کارکنان وحضور وغیاب آنان
  • برنامه ریزی و تمشیت امور مختلف کارگزینی
  • حضور در جلسات کارگزینی واجرای دستورالعملها
  • انجام قرار داد حق التدریس وارسال گزارش به امور مالی
  • انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان
  • گواهی انجام کار کلیه واحدهای آموزشی به امور مالی
  • انجام کلیه مکاتبات اداری

کارکنان واحد کارگزینی

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
عابد اقدامی مسئول کارگزینی و کارگزین هیات علمی 33346077
صدیقه خلقی فرد کارکزین کارکنان غیر هیات علمی 33346072