دانشکده پزشکی   دانشکده دندان پزشکی
برنامه پیشنهادی گروه ارشد و فیزیوپات   ترم یک
یرنامه پیشنهادی علوم پایه
  ترم سه
گروه مامایی   ترم پنج
دانشکده پرستاری
  ترم هفت
پرستاری   ترم نُه
فوریتهای پزشکی    برنامه کارآموزی فوریتها

ترم یازده
 

ارشد پرستاری سلامت جامعه     ترم یک    ترم سه

  دانشکده بهداشت
ارشد پرستاری داخلی جراحی     ترم یک    ترم سه
  گروه تغذیه
ارشد روان پرستاری             ترم یک    ترم سه
  گروه آموزش و ارتقاء سلامت
ارشد پرستاری کودکان            ترم یک      گروه بهداشت عمومی
دانشکده پیراپزشکی   گروه بهداشت محیط
 دروس دانشکده پیراپزشکی    
     
گروه دروس عمومی و معارف    
دروس عمومی و معارف اسلامی